Een mengsel bestaat voor ca. 70% uit gevaarlijke stoffen. Moet dan in het veiligheidsinformatieblad (VIB) aangegeven worden dat de overige 30% geen gevaarlijke stof(fen) zijn?

Volgens bijlage II. 3.2 van de REACH verordening is dit niet verplicht. Het mag wel. Lees verder voor meer informatie. Volledigheidshalve merken we hierbij nog op dat op grond van §3 ook ongevaarlijke stoffen in een VIB opgenomen moeten worden als daarvoor wettelijke grenswaarden voor de blootstelling gelden.