Is er in Nederland ook een "poison center" of "antigifcentrum", waar we onze producten moeten aanmelden?

Ja, in Nederland is dat het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Volgens artikel 45 van de CLP-verordening moet elke Europese lidstaat een instantie aanwijzen waar bedrijven informatie over gevaarlijke mengsels kunnen melden. Bedrijven die gevaarlijke mengsels in Nederland op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om informatie over deze producten bij het NVIC aan te leveren. Dit is in Nederland geregeld in de ‘Warenwetregeling elektronische productnotificatie' (Staatscourant Nr. 15507 van 15 oktober 2009). Zie voor meer informatie over productnotificatie deze pagina.