Kan ik de testen uit bijlage IX en X (meer dan 100 ton/jaar) alvast uitvoeren?

Het technische dossier moet altijd een uitgebreide onderzoekssamenvatting bevatten als bijlage I van de REACH verordening (externe link)(EG) Nr. 1907/2006) dit voorschrijft (artikel 10 lid a, punt vii). Een onderzoekssamenvatting moet altijd worden overlegd voor de belangrijkste studies van een stof waarvoor een chemisch veiligheidsrapport vereist is (stoffen geproduceerd of geïmporteerd in hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar).  Zie ook Wegwijzer 3; Verslag doen van uitgebreide onderzoekssamenvattingen.(externe link)informatievereisten van deze bijlage.

Pas na goedkeuring van het testvoorstel door het ECHA mogen de vereiste studies uit bijlagen IX en X worden uitgevoerd. Deze verplichting zullen alle betreffende bedrijven moeten nakomen.

Het is echter niet toegestaan deze testen uit te voeren zonder goedkeuring van het testvoorstel door het European Chemicals Agency (ECHA).

Deze bijlagen IX en X beginnen namelijk met de volgende bindende tekst:

‘De registrant moet, overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder d) of e), een voorstel en een tijdschema indienen om te voldoen aan de informatievereisten van deze bijlage.’

Pas na goedkeuring van het testvoorstel door het ECHA mogen de vereiste studies uit bijlagen IX en X worden uitgevoerd. Deze verplichting zullen alle betreffende bedrijven moeten nakomen.