Wat zijn de verplichtingen voor stoffen die op kandidaatslijst staan?

Sinds 28 oktober 2008 gelden verplichtingen voor de stoffen op de kandidaatslijst.

Vanaf het moment dat een zeer zorgwekkende stof op de kandidaatslijst staat, geldt het volgende:

Leveranciers van voorwerpen
Voor leveranciers van voorwerpen geldt een informatieplicht: leveranciers van voorwerpen waarin deze stoffen voorkomen in een gehalte van meer dan 0,1% zijn verplicht om informatie te geven waarmee de afnemer die voorwerpen veilig kan gebruiken. Dit geldt voor elk onafhankelijk voorwerp waaruit een artikel is opgebouwd.  Die informatie bestaat op zijn minst uit het bekendmaken van de naam van de stof. Ook tegenover consumenten hebben de leveranciers deze informatieplicht. Wel moet de consument het initiatief nemen; als die vraagt om informatie over de stof, moet de leverancier die informatie binnen 45 dagen geven (artikel 33 van REACH).

Leveranciers van stoffen
Leveranciers van stoffen die op de kandidaatslijst staan, moeten aan hun afnemers een veiligheidsinformatieblad geven (artikel 31 lid 1 van REACH).

Leveranciers van mengsels
Voor leveranciers van mengsels waarin deze stoffen voorkomen geldt hetzelfde. Als een afnemer verzoekt om een veiligheidsinformatieblad, moet de leverancier dat geven (artikel 31 lid 3 van REACH). Daarbij gelden de volgende ondergrenzen voor de hoeveelheid stof:
bij niet-gasvormige mengsels meer dan 0,1 gewichtsprocent
bij gasvormige mengsels meer dan 0,2 volumeprocent.

Zijn de gehaltes lager, dan hoeft de leverancier geen actie te ondernemen.

Vanaf 1 juni 2011 geldt een vierde verplichting: producenten en importeurs van stoffen in voorwerpen moeten vanaf dat moment de aanwezigheid van deze stoffen in voorwerpen melden aan het ECHA (artikel 7, lid 2 van REACH). Als ondergrens geldt een hoeveelheid van meer dan 1 ton per producent/importeur per jaar en een stofgehalte van meer dan 0,1% gewichtsprocent (w/w) per individueel voorwerp waaruit een artikel is opgebouwd. Bedrijven moeten stoffen die vóór 1 december 2010 op de kandidaatslijst zijn opgenomen, uiterlijk 1 juni 2011 melden aan het ECHA. Stoffen die na 1 december 2010 op de kandidaatslijst zijn opgenomen, moeten zij melden binnen zes maanden nadat de stof op de lijst is geplaatst.