Welke stoffen hebben een autorisatie nodig?

De stoffen die in bijlage XIV van REACH zijn opgenomen.
Deze stoffen mogen na een bepaalde datum niet meer in de handel worden gebracht of worden gebruikt, tenzij er een autorisatie is verleend voor het specifieke gebruik of het gebruik is vrijgesteld van autorisatie.

Zie voor de stoffen die momenteel op deze bijlage XIV staan.

Voordat stoffen in deze bijlage worden opgenomen worden ze op de zogenaamde kandidaatlijst voor zeer zorgwekkende stoffen geplaatst.

Een aantal van deze kandidaatlijststoffen worden door ECHA of een van de lidstaten voorgesteld om op te nemen in bijlage XIV (autorisatie). De Europese Commissie neemt vervolgens de beslissing een stof al dan niet in bijlage XIV op te nemen.