Welke stoffen hebben een beperking (restrictie) onder REACH?

Stoffen die opgenomen zijn in bijlage XVII van REACH. Zie voor de huidige lijst van stoffen(externe link).

Een beperking (restrictie) kan gelden voor het in de handel brengen of gebruiken van stoffen/ mengsels, maar sommige ook voor het in de handel brengen van voorwerpen.