Stappenplan

Uw actiepunten

U moet de chemische stof melden voor opname in de C&L-lijst. Dat is een inventaris van indelingen (classification) en etiketteringen (labelling). U meldt o.a. de identiteit van de stof, de chemische samenstelling en de gevarenindeling. De melding doet u binnen één maand nadat u de stof op de markt heeft gebracht.

Stappenplan

 

Als fabrikant zorgt u dat uw afnemers weten met welke stoffen zij te maken krijgen. Wat de risico’s zijn en wat zij kunnen doen om de risico’s te beperken. Deze informatie zet u in een VIB (Veiligheidsinformatieblad).  U levert het VIB aan zakelijke afnemers van de stof

Stappenplan

Het etiket moet voldoende informatie geven aan gebruikers. Op het etiket komen dan ook o.a. de gevarenpictogrammen, informatie over de risico’s en veiligheidsinstructies. De verpakking moet voldoen aan de voorschriften, zodat de gevaarlijke stof niet per ongeluk vrijkomt.

Stappenplan

Check of uw stof voorkomt op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst. In dat geval mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan