Stappenplan

Uw actiepunten

Registreer de stof zo snel mogelijk bij ECHA. De deadline voor registratie van hoeveelheden boven 100 ton is namelijk al verstreken.

Stappenplan

Bepaal of de stof in een gevarenklasse valt. Ja? Doe dan de check voor deze stof nog een keer om te zien welke actiepunten u nog meer heeft.

Stappenplan

In het chemisch veiligheidsrapport (CSR) beschrijft u o.a. alle situaties waarin deze stof gebruikt kan worden. Zo nodig ook: de blootstellingsscenario’s voor die situaties. En de veiligheidsmaatregelen die daarbij horen.

Stappenplan

Check of uw stof voorkomt op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst. In dat geval mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan