Wat is CLP?

Door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen wil de EU zowel werknemers als consumenten informeren over de gevaren van chemische stoffen. Voordat chemische stoffen op de markt worden gebracht, moet de industrie de potentiële risico's van dergelijke stoffen en mengsels vaststellen en deze stoffen indelen in overeenstemming met de vastgestelde gevaren. Om veilig om te gaan met chemische stoffen worden stoffen voorzien van etiketten volgens een gestandaardiseerd systeem, zodat werknemers en consumenten op de hoogte zijn van de werking ervan voordat zij met deze stoffen omgaan. Zij worden zo ook geïnformeerd over de beschermmaatregelen.

CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden; de methode voor de indeling en etikettering van chemische stoffen die met deze verordening is geïntroduceerd, is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (GHS) van de Verenigde Naties. De verordening vervangt twee eerdere wetgevingsdocumenten, de richtlijn Gevaarlijke stoffen en de richtlijn Gevaarlijke preparaten.

Doelgroepen CLP

CLP is belangrijk voor iedereen die direct of indirect met gevaarlijke stoffen te maken heeft. Dit zijn bijvoorbeeld fabrikanten en importeurs van chemische stoffen en mengsels, distributeurs, bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, professionele gebruikers, formuleerders, vergunningverleners, hulpverleners, consumenten en werknemers.

Verplichtingen CLP

De verordening bevat verplichtingen voor leveranciers van chemische stoffen en mengsels. Net als bij REACH zijn de verplichtingen afhankelijk van de rol die een bedrijf heeft in de toeleveringsketen. Bij iedere rol horen verschillende verplichtingen. Bedrijven moeten dus nagaan welke rol ze binnen EU-GHS vervullen. Vaak is sprake van verschillende rollen.

REACH en CLP Helpdesk

Bedrijven kunnen op de website Chemische stoffen goed geregeld(externe link) nagaan of zij verplichtingen hebben onder REACH. Bij veelgestelde vragen kunt u veel antwoorden vinden. Wilt u toch nog een vraag aan de REACH en CLP Helpdesk stellen doe dat via dit formulier: https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/stel-een-nieuwe-vraag(externe link).

Lees meer:  https://echa.europa.eu/regulations/clp