Introductie REACH en CLP

De Europese regelgevingen REACH en CLP vormen de basis voor het beheer van chemische stoffen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). REACH staat voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen en is bedoeld om de volksgezondheid en het milieu te beschermen door te zorgen voor een veilig gebruik van chemische stoffen. CLP, wat staat voor de classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels, zorgt voor duidelijke communicatie van de potentiële gevaren van chemische stoffen. CLP schrijft bijvoorbeeld een gestandaardiseerde manier voor om te waarschuwen voor die gevaren.

 

Doel van REACH

REACH heeft drie doelstellingen: 

  • Het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen gevaren van chemische stoffen. 
  • Het bevorderen van de eerlijke markt voor de chemische industrie in de Europese Unie. 
  • Het stimuleren van het gezamenlijk gebruiken van gegevens, en van alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen. Dit met als doel om het aantal dierproeven te verminderen. Dit geldt voor alle chemische stoffen, van industriële toepassingen tot aan de producten die we dagelijks gebruiken.

 

REACH; Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking

Registratie 

Elke producent, importeur of bedrijf binnen de Europese Unie die chemische stoffen produceert of van buiten de EU importeert in hoeveelheden boven de één ton per jaar, dient deze stoffen te registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De registratie via het REACH IT-systeem vereist een dossier met uitgebreide gegevens over de chemische eigenschappen, mogelijke gezondheids- en milieurisico's en aanbevelingen voor veilig gebruik. De omvang van de vereiste informatie neemt toe met de geproduceerde of geïmporteerde hoeveelheid. Voor een gedetailleerde uitleg van het registratieproces, inclusief de bijbehorende procedures, updates en kosten, verwijzen wij u naar ECHA's registratiepagina.

Evaluatie

Evaluatie is het proces waarbij ECHA en de lidstaten de ingediende dossiers beoordelen om te waarborgen dat de risico's van chemische stoffen adequaat worden beheerd. Deze stap is essentieel om te verzekeren dat stoffen veilig worden gebruikt in Europa. Voor meer inzicht in de evaluatieprocedure, kunt u de informatie vinden op ECHA's beoordelingspagina.

Autorisatie en Beperking

Stoffen die als Zeer Zorgwekkende Stoffen (SVHC) worden geïdentificeerd, kunnen in aanmerking komen voor autorisatie en periodiek voorgedragen worden voor opname op de lijst van autorisatieplichtige stoffen. Deze autorisatie is vereist voor het op de markt brengen en gebruiken van deze stoffen met als doel ze geleidelijk te vervangen door veiligere alternatieven. Daarnaast kunnen bepaalde stoffen ook worden beperkt of verboden wanneer hun risico's niet beheersbaar zijn. Deze stoffen mogen alleen gebruikt worden als aan de voorwaarden van de beperking voldaan wordt.  
 

Communicatie in de toeleveringsketen

Onder REACH is het essentieel dat bedrijven in de toeleveringsketen, van producenten tot eindgebruikers, duidelijke informatie over de omgang met chemische stoffen delen. Deze informatie, inclusief veiligheidsinstructies en risicobeheersmaatregelen, wordt doorgegeven via het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Afnemers zijn verplicht hun gebruik van stoffen te melden aan leveranciers, die deze gegevens als 'geïdentificeerd gebruik' opnemen in het VIB. Dit zorgt voor een geïnformeerde en veilige omgang met stoffen in alle stadia van hun levenscyclus.

Verplichtingen per rol

De specifieke communicatieverplichtingen variëren afhankelijk van uw rol: producent, importeur, aangewezen vertegenwoordiger, distributeur of afnemer. Meer details over deze verplichtingen per rol, vindt u op de ECHA-website over communicatie in de toeleveringsketen.

 

De relatie tussen CLP en REACH

REACH en CLP zijn twee verschillende regelgevingen die elkaar aanvullen. Terwijl REACH zich richt op de registratie en beoordeling, zorgt CLP voor de communicatie van de gevarenbeoordeling door middel van gestandaardiseerde etikettering en verpakking.

 

CLP: Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

De CLP-verordening (Classificatie, Etikettering en Verpakking) is de Europese standaard die zorgt voor duidelijke communicatie over de gevaren van chemische stoffen en mengsels. Het volgt het Globally Harmonised System (GHS) van de Verenigde Naties, een uniform systeem dat wereldwijd wordt gebruikt om de gevaarlijke eigenschappen van chemicaliën te categoriseren.

Indeling 

Indeling onder CLP houdt in dat elke stof wordt beoordeeld en ingedeeld op basis van zijn gevaarlijke eigenschappen. Sommige stoffen hebben een vastgestelde, geharmoniseerde indeling die door de wet wordt vereist en opgenomen is in Bijlage VI van de CLP-verordening. Voor stoffen zonder geharmoniseerde indeling, moeten bedrijven zelf de risico's evalueren en classificeren. Deze zelfbeoordeling is niet wettelijk bindend, maar biedt wel essentiële informatie over de mogelijke gevaren. Alle indelingen zijn terug te vinden in de C&L-inventaris van ECHA.

Etikettering 

De etikettering onder CLP voorziet in het gebruik van specifieke symbolen en waarschuwingsteksten die de gebruiker informeren over de risico's van een chemische stof. Deze informatie, inclusief de veiligheidsaanbevelingen, wordt zowel op het etiket als in het veiligheidsinformatieblad (VIB) geplaatst.

Verpakking

Verpakking speelt een cruciale rol in de veiligheid van chemische stoffen. CLP stelt dat chemische stoffen verpakt moeten worden op een manier die lekkage of blootstelling voorkomt, met duidelijke en leesbare informatie op de verpakking.

Meer informatie over de CLP-verordening en hoe deze van toepassing is op uw werkzaamheden, bezoek ECHA's pagina over CLP