Factsheet jaargemiddelden en hoeveelheidgebonden informatieverplichtingen

Jaargemiddelden en hoeveelheidgebonden informatieverplichtingen

Versie 1 mei 2014

Deze factsheet geeft een antwoord op de vraag hoe om te gaan met de REACH definitie ‘per jaar’ en ‘het gemiddelde van drie voorafgaande kalenderjaren (artikel 3(30))’. Daarnaast geeft de factsheet aan de hand van rekenvoorbeelden een uitleg over de hoeveelheidgebonden informatieverplichtingen (artikel 12).

Per jaar, per kalenderjaar en gemiddelde over drie kalenderjaren

Volgens de definitie van REACH is per jaar hetzelfde als per kalenderjaar, tenzij dit ergens in de verordening anders gedefinieerd. Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die tenminste drie opeenvolgende jaren zijn geproduceerd of geïmporteerd geldt dat ‘per jaar gelijk is aan per gemiddelde van de drie voorgaande kalenderjaren’. De hoeveelheid van de stof moet dus worden berekend over het gemiddelde jaarvolume van de drie voorgaande kalenderjaren. Vervolgens kan aan de hand van het berekende volume en de gevaareigenschappen van de stof de registratiedeadline van de stof wordt vastgesteld (zie schema voor overzicht van de verschillende registratiedeadlines).

Tabel: Registratiedeadlines onder REACH

Indien niet aan het drie jaren criterium wordt voldaan dan geldt ‘per jaar = per kalenderjaar’. Als startpunt geldt de datum waarop REACH in werking is getreden, 1 juni 2007.

Volgens artikel 23 geldt een vrijstelling van de registratieplicht tot:

  • 1-12-2010 als na 1 juni 2007 tenminste eenmaal de drempel van:
  • 1000 ton/jaar is overschreden
  • 100 ton/jaar is overschreden in geval van N, R50/53 stoffen
  • 1 ton /jaar is overschreden in geval van CMR stoffen cat 1/cat 2 (art. 23, lid 1)
  • 1-06-2013 als na 1 juni 2007 tenminste eenmaal de drempel van 100 ton wordt overschreden (art. 23, lid 2)
  • 1-06-2018 als na 1 juni 2007 tenminste eenmaal de drempel van 1 ton wordt overschreden (art. 23, lid 3).

Voorbeeld 1 en 2 laten zien hoe bedrijven de hoeveelheid per jaar moeten berekenen.

Voorbeeld 1: De productie- of importhoeveelheid van een geleidelijk geïntegreerde stof is als volgt:

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hoeveelheid (ton) X1=10 X2=10 X3=10 X4=20 X5=20 X6=20 X7=20
3 jr gemiddelde - - - 10 13 16 20

In voorbeeld 1 is de productiehoeveelheid in 2007, 10 ton. Dat is het gemiddelde van X1, X2 en X3. In 2008 is de hoeveelheid het gemiddelde van X2, X3 en X4. De registratiedeadline van de stof is in dit geval 1 juni 2018.

Voorbeeld 2: De productie- of importhoeveelheid van een geleidelijk geïntegreerde stof is als volgt:

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hoeveelheid (ton) X1=0 X2=10 X3=150 X4=150 X5=150 X6=1000 X7=1000
3 jr gemiddelde - - - n.v.t. 150 150 717

In voorbeeld 2 is de hoeveelheid in 2004 = 0 ton. In 2007 mag het bedrijf geen gebruik maken van het driejaargemiddelde over de periode 2004-2006. Immers in 2004 was er geen productie. Na 1 juni 2007 geldt dat het volume meer dan 100 ton/kalenderjaar is (150 ton in 2006). De registratiedeadline is dus 1 juni 2013.

Hoeveelheidgebonden informatieverplichting (artikel 12)

De registrant moet bij de registratie bepaalde informatie overleggen. De hoeveelheid informatie is afhankelijk van het feit of de invoer of productie meer is dan 1, 10, 100 of 1000 ton/jaar. In artikel 12 staat deze zogenoemde hoeveelheidgebonden informatie verplichting.

De redenering in voorbeeld 1 en 2 geldt ook voor het bepalen van de hoeveelheidgebonden informatieverplichting. Dit wordt uitgelegd aan de hand van rekenvoorbeeld 3 en 4.

Voorbeeld 3: Een fabrikant vervaardigt een stof in de volgende reeks:

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hoeveelheid (ton) 90 70 110 240 1150 1250 1500  
3 jr gemiddelde - - - 90 140 500 880 1300

Op 1 juni 2007 berekent het bedrijf dat in de periode 2004, 2005, 2006 het gemiddelde tonnage 90 ton/jaar is. De registratiedeadline is dan 1 juni 2018. In 2008 is de productie boven de 100 ton. De registratiedeadline verandert van 1 juni 2018 naar 1 juni 2013 (artikel 23, lid 2).

Vervolgens stijgt de productie door tot boven de 1000 ton in 2010. Op basis van de definitie van artikel 3(30) wordt pas in 2012 berekend dat de productie tenminste eenmaal boven de 1000 ton is gekomen. Per 1 januari 2012 is deze fabrikant dus voor het eerst boven de 1000 ton. De registratie deadline is 1 december 2010 voor volumes boven de 1000 ton. Het bedrijf moest registreren conform de eisen aan volumes boven de 1000 ton (artikel 12, lid 1e). Volgens artikel 23, lid 1c geldt voor een geleidelijk geïntegreerde stof die na 1 juni 2007 tenminste eenmaal (in dit geval in 2011) de hoeveelheid van 1000 ton overschrijdt uitstel (vrijstelling) van de registratieplicht tot 1 december 2010. Aangezien in dit geval de overschrijding van de 1000 ton grens per 1 januari 2011 plaatsvindt, moet de fabrikant na 1 januari 2011 registreren. Volgens het Richtsnoer Registratie http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_nl.pdf(externe link)) moet dit zo snel mogelijk gebeuren.

Voorbeeld 4: Een fabrikant vervaardigt een stof in de volgende reeks:

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hoeveelheid (ton) 0 70 110 240 1150 1250 1500  
3 jr gemiddelde - - - - 140 500 880 1300

In 2007 mag het bedrijf geen gebruik maken van het driejaargemiddelde voor de periode 2004-2006. Immers in 2004 was er geen productie. Na 1 juni 2007 moet het bedrijf constateren dat er tenminste eenmaal meer dan 100 ton per kalenderjaar is geproduceerd (110 ton in 2006). De registratiedeadline is 1 juni 2013.

NB: Als de productie in 2005 120 ton was en in 2006 slechts 70 ton, dan gold in 2007 dat de fabrikant de stof conform artikel 23(3) voor 1 juni 2018 moet registreren.

In voorbeeld 4 geldt net als in voorbeeld 3 dat in 2011 de 1000 ton grens wordt overschreden.