Nieuwsbrief 2017, nr 1

pijpleidingen
 

Herinnering: laatste oproep voor pre-registratie van uw chemische stoffen(externe link)

Om te profiteren van de verlengde deadline voor de registratie van bestaande stoffen die in kleine hoeveelheden worden vervaardigd of geïmporteerd, dient u deze stof(fen) te pre-registreren bij ECHA.

U kunt een stof   

  • die u voor het eerst vervaardigt of importeert in een hoeveelheid tussen de 1 en de 100 ton per jaar én
  • die niet kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch is,

binnen 6 maanden na het starten van uw activiteiten, maar uiterlijk voor 31 mei 2017 nog pre-registreren. Vanaf 31 mei 2018 moeten alle stoffen zijn geregistreerd met een volume vanaf 1 ton/jaar. Lees meer(externe link)

Na 31 mei 2018 alleen nog maar gebruik van geregistreerde stoffen

U kunt na 31 mei 2018 alleen nog werken met geregistreerde stoffen.  Werkt u met chemicaliën? Zorg dan dus dat de voor u belangrijke stoffen worden geregistreerd. Dat geldt voor alle stoffen die worden geïmporteerd of geregistreerd in volumes vanaf 1 ton/jaar.

Werkt u verderop in de keten en hoeft u zelf niet te registreren? Verzeker u er dan van dat uw leverancier de voor u belangrijke stoffen registreert , zodat u deze  nog kunt gebruiken na 31 mei 2018. Als uw leverancier geen uitsluitsel geeft, ga dan op zoek naar een andere leverancier of zoek een alternatief(externe link) voor uw stof.

REACH-IT

De Nationale Helpdesk krijgt veel vragen over REACH-IT.  Omdat de helpdesk niet zelf in REACH-IT kan, verwijzen we u voor de beantwoording door naar ECHA. ECHA heeft een handleiding gemaakt over het gebruik van REACH-IT. De handleiding geeft nuttige tips en is ook in het Nederlands beschikbaar is. Lees meer(externe link)

Weet u niet welke kant u op moet? Gebruik een routekaart

Iedereen die chemische stoffen gebruikt of voorwerpen waarin chemische stoffen zijn verwerkt, moet weten hoe hij deze stoffen en voorwerpen veilig kan gebruiken. Maar hoe vindt u  de weg in de informatie die door REACH wordt gegenereerd?

ECHA heeft met drie brancheorganisaties gesproken over de routekaarten die zij voor hun branches hebben ontwikkeld en hoe deze door registranten en downstreamgebruikers toegepast kunnen worden.     Routekaarten bevatten specifieke vormen van gebruik en gebruiksvoorwaarden in geharmoniseerde sjablonen die zijn overeengekomen door belanghebbenden uit de industrie. Indien u downstreamgebruiker bent, neem dan contact op met uw sectororganisatie om erachter te komen of er een sector-routekaart wordt

samengesteld die uw vormen van gebruik dekt.  Meer informatie kunt u vinden op:  https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/need-direction-use-a-map(externe link)

laboratorium flesjes

U bent een registratie aan het voorbereiden, maar er ontbreekt nog informatie. Dan kan read-across uitkomst bieden. Bekende informatie van de ene stof kan soms gebruikt worden voor een andere stof. Daarmee kan onnodig testen van dieren voorkomen worden. Lees meer(externe link)

Op 12 januari 2017 heeft ECHA  vier nieuwe stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst voor autorisatie. Het gaat om:

  • Bisphenol A
  • Nonadecafluorodecaan zuur
  • natrium en ammonium zouten, p-(1,1-dimethylpropyl)penol en
  • 4-heptylphenol brached en lineair.

Op dit moment telt de kandidaatslijst 202 stoffen.

Kamerbrief over rapporten PFOA, GenX en zeer zorgwekkende stoffen

Staatssecretaris Dijksma (IenM) heeft op 14 december 2016 enkele rapporten over perfluoroctaanzuur (PFOA), GenX en zeer zorgwekkende stoffen naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze rapporten worden de resultaten beschreven van de onderzoeken die zijn gedaan naar de emissies en blootstelling van PFOA en het alternatief (GenX) hiervoor. De staatssecretaris geeft aan dat zeer zorgwekkende stoffen sneller in beeld moeten komen. Het RIVM constateert dat eenvoudig toegankelijke informatie over het gebruik en emissies van zeer zorgwekkende stoffen in de specifiek Nederlandse situatie ontbreekt. Meer informatie vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/14/aanbieding-rapporten-pfoa-genx-en-zeer-zorgwekkende-stoffen(externe link)

Restricties

Op 8 december 2016 heeft het REACH Comité ingestemd met het voorstel van de Commissie voor een restrictie in Annex XVII van de REACH Verordening voor perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante stoffen. Stoffen die binnen deze groep van chemisch aanverwante verbindingen vallen mogen vanaf 36 maanden na inwerkingtreding niet meer in de EU worden geproduceerd en in de handel gebracht (ook niet als bestanddeel van een andere stof of in mengsel of een voorwerp boven bepaalde concentratiegrenzen).

De restrictie kent een reeks uitzonderingen zoals de productie van halfgeleiders en de toepassing in textielproducten voor de bescherming van werknemers tegen risico's voor hun gezondheid en veiligheid. De uitzonderingen kennen langere overgangstermijnen.

In februari is in het REACH Comité gesproken over het restrictievoorstel van Polen voor methanol in ruitenwisservloeistof en gedenatureerde alcohol. In Polen en Finland worden jaarlijks tientallen sterfgevallen gerapporteerd als gevolg van methanolvergiftigingen. De Commissie en lidstaten denken verder na over vier alternatieven. Naar verwachting wordt hierover in het voorjaar van 2017 gestemd. Tevens is in februari een eerste discussie gehouden over het restrictievoorstel van het Verenigd Koninkrijk om het gebruik van de stoffen D4 en D5 in afwasbare cosmetica te beperken. De Commissie heeft aan ECHA de opdracht gegeven om in aanvulling op dit voorstel ook naar de risico’s van leave-on cosmetica (bijvoorbeeld haargel en lotions) te kijken.

ECHA heeft in januari 2017 een voorstel voor een restrictie voor lood- en loodverbindingen als stabilisator in PVC ingediend. De restrictie past in een reeks van beperkende maatregelen die inmiddels zijn genomen om de blootstelling van mensen aan lood te verminderen. Duitsland diende een restrictievoorstel voor industrieel en professioneel gebruik van diisocyanaten in.  Op 22 maart start voor beide dossiers een publieke consultatie waarin derde partijen informatie in kunnen dienen die van belang is voor de opinievorming.

Rubbergranulaat

In een recente studie van het Europese Agentschap voor chemicaliën (ECHA) blijkt dat er weinig reden tot zorg is voor consumenten tijdens het sporten op kunstgras met rubbergranulaat. De resultaten van de studie van ECHA komen overeen met het rapport van het RIVM. ECHA heeft ook gekeken naar het risico voor profvoetballers die spelen op kunstgras met rubbergranulaat en voor de werknemers die de velden aanleggen en onderhouden. ECHA  beoordeelt ook het risico voor deze mensen als zeer laag. ECHA heeft verschillende scenario’s voor werknemers beschreven. De profvoetballer, gekenmerkt door een hoge frequentie en intensiviteit van sporten. Daarnaast de werknemers die de velden installeren en werknemers die de velden onderhouden door bijvullen en borstelen (herverdelen van de rubberkorrels).

Blootstelling kan plaatsvinden via de lucht aan rubberstof en stoffen die uitdampen en door direct huidcontact met het rubbergranulaat tijdens de werkzaamheden. Op basis van gevonden hoeveelheden in het rubbergranulaat van velden uit heel Europa, heeft ECHA gekeken naar polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs,  som van EU8-PAKs), metalen, ftalaten, benzothiazole, methyl isobutyl keton en vluchtige organische stoffen. Het risiconiveau van de kankerverwekkende stoffen (PAKs) ligt beneden het verwaarloosbaar risiconiveau van 1 op de miljoen. Voor de overige stoffen ligt de blootstelling minimaal een factor 50 beneden de toxicologische grenswaarde.

ECHA adviseert wel om de REACH regelgeving aan te passen. Dit om te garanderen dat er alleen rubbergranulaat op de markt wordt gebracht met hele lage concentraties aan PAKs en andere relevante stoffen.  Zie: https://echa.europa.eu/nl/-/recycled-rubber-infill-causes-a-very-low-level-of-concern