banner echa 2018

Potentiële registranten: ga aan de slag!

Als u chemische stoffen maakt of invoert van buiten de EU in een hoeveelheid van één ton per jaar of meer, dan heeft u mogelijk registratieverplichtingen in het kader van REACH. En als u een product (mengsel, voorwerp) vervaardigt of invoert, kan het zijn dat hierin stoffen aanwezig zijn die afzonderlijk geregistreerd moeten worden. Meer informatie kunt u vinden op: https://echa.europa.eu/nl/reach-2018(externe link)

Animatiefilm ECHA - Uw registratieverplichting in zeven stappen

Heeft u misschien met de 2018 deadline te maken? Dan moet uw stof voor 31 mei 2018 zijn geregistreerd, anders mag u deze stof vanaf 1 juni 2018 niet meer gebruiken en/of invoeren in de EU!  Bekijk het filmpje van ECHA(externe link), dat laat zien hoe u in 7 stappen aan uw verplichtingen kunt voldoen.
Dat zijn, kort samengevat:

  1. Inventariseer en ken uw portfolio. Welke stoffen heeft u in huis?
  2. Onderzoek wie nog meer deze stof moet registreren en uw mederegistrant kan zijn
  3. Maak afspraken met uw mederegistrant
  4. Beoordeel de gevaren en risico’s van uw stof
  5. Stel uw registratiedossier samen in IUCLID
  6. Dien uw registratiedossier in en
  7. Houd uw registratiedossier actueel en up to date

ECHA verwacht groot aantal registratiedossiers

ECHA heeft in een brief alle lidstaten opgeroepen om in verband met de registratiedeadline van 31 mei 2018 voldoende capaciteit en middelen ter beschikking te stellen om de stroom dossiers in goede banen te leiden. Vooral vanaf 1 januari 2018 verwacht ECHA,  in tegenstelling tot 2010 en 2013, toen resp 15.000 en 9.000 dossiers werden ingediend, de registratie van minimaal 60.000 dossiers. Er worden met name registraties verwacht vanuit het MKB en van bedrijven met minder ervaring met dergelijke processen. Lees meer(externe link)

Bisfenol A: hormoonverstorende eigenschappen

Het Lidstaten Comité heeft unaniem het Franse voorstel gesteund om Bisfenol A als een hormoonverstorende stof te beschouwen. Lees meer(externe link)

12 Nieuwe stoffen op de autorisatielijst

Er zijn 12 nieuwe stoffen op de autorisatielijst (bijlage XIV van de REACH-verordening) geplaatst. Deze stoffen mogen na de sunset date alleen gebruikt worden na een autorisatie, dus een voorafgaande toestemming van de Commissie. Deze lijst bevat nu 43 stoffen. Lees meer(externe link)

Mogelijkheden voor innovatief onderzoek naar substitutie van gevaarlijke stoffen

De Topsector Chemie(externe link) biedt mogelijkheden voor financiering van onderzoek om schadelijke stoffen te vervangen door minder schadelijke alternatieven. Voor relatief eenvoudige ad-hoc vervanging van stoffen (drop-in) kunt u ondersteuning krijgen via de helpdesken van Chemielink(externe link) en InnovatieLink.(externe link)
Ook initiatieven voor structureel onderzoek naar andere typen chemicaliën of materialen worden in de topsector gefaciliteerd. Dit past bijvoorbeeld goed in onderzoekslijnen naar geavanceerde materialen of de biobased economy. U kunt participeren in een publiek-private samenwerking of zelf een project opzetten en daarbij gebruik maken van diverse netwerken en faciliteiten (bijvoorbeeld de zgn. iLabs en Communities of Innovation). Verder is het Innovatiefonds Chemie beschikbaar om de samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven te bevorderen. Er zijn specifieke mogelijkheden n voor MKB-bedrijven, waaronder de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) waarin het rijk en de provincies samenwerken.

Meer informatie(externe link) over de topsector chemie:
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/innovatiefonds+chemie(externe link)

Meer informatie(externe link) over de MIT-regeling

Productinformatie

Bedrijven die gevaarlijke producten in Nederland op de markt brengen zijn volgens artikel 45 van de CLP-verordening verplicht om informatie over deze producten aan te leveren bij het NVIC. ECHA ontwikkelt hulpmiddelen, zodat dit in alle lidstaten op dezelfde manier gebeurt. Tot die tijd ontvangt het NVIC de informatie volgens de geldende regels.. Een informatieblad hierover is te downloaden.(externe link)

10e ATP (Adaptation to Technical and scientific Progress)

De ATP bevat wijzigingen met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.  De  10e ATP(externe link) bevat wijzigingen in de CLP-verordening. Een aantal Nederlandse voorstellen voor geharmoniseerde classificatie, waaronder voor nicotine, is in deze ATP opgenomen.
De wijziging is met ingang van 1 december 2018 van kracht. Vanaf die datum is classificatie van nicotine verplicht. 

Nieuwe uitleg over stoffen in voorwerpen beschikbaar

Op 28 juni is de nieuwe versie van het zgn. richtsnoer over de REACH-verplichtingen met betrekking tot stoffen in voorwerpen gepubliceerd. Deze is voorlopig alleen in het Engels beschikbaar. Bevatten de voorwerpen die u produceert of importeert substances of very high concern (SVHC),  dan bent u verplicht om uw afnemers daarover te informeren. De belangrijkste reden voor wijziging van het richtsnoer was de uitspraak van het Europese Hof van 10 september 2015, over de reikwijdte van deze verplichting. Het richtsnoer bevat onder andere aanvullende richtlijnen om te voldoen aan de verplichtingen voor samengestelde voorwerpen.

Het nieuwe richtsnoer(externe link) is beschikbaar via de ECHA-website.

Chemische producten met oude etiketten uit de schappen

Bedrijven zijn met ingang van 1 juni 2017 verplicht om alle chemische producten in de handel te voorzien van een etiket volgens de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging - indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is nu de enige geldende wettekst voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels. De overgangsperiode voor mengsels komt hiermee ten einde.

Vanaf 1 juni kunnen gevaarlijke chemische stoffen alleen worden geleverd als deze voorzien zijn van een etiket met CLP-pictogrammen.  Producten met een etiket volgens de vereisten van de eerdere wetgeving (richtlijn gevaarlijke stoffen en richtlijn gevaarlijke preparaten), moet u uit de handel halen of conform CLP-verordening opnieuw indelen en etiketteren.

Het doel van de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen is om naast een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu, ook het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen te vergemakkelijken. Het mondiaal geharmoniseerd indelings- en etiketteringssysteem, van de Verenigde Naties, is hiervoor als basis gebruikt.

Kijk voor meer informatie op: https://echa.europa.eu/nl/clp-2017(externe link).

chemische logo op flessen

Dijksma werkt aan gifvrije leefomgeving

Op 22 juni 2017 heeft de Staatsecretaris Dijksma van IenM  een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over stappen die gezet gaan worden op weg naar een gezond en veilig Nederland.

Om een gifvrije leefomgeving te bereiken werkt zij langs twee sporen: aanscherping van Europese regelgeving, en verminderen van het gebruik en emissies van gevaarlijke stoffen in Nederland. Een voorbeeld van het eerste spoor is dat Nederland een voorstel zal doen voor een norm (een zgn. restrictie) voor schadelijke stoffen in rubbergranulaat. In het nationale spoor zijn er extra acties om potentieel zorgwekkende stoffen eerder in beeld te krijgen.

Lees meer op: Gezond en veilig Nederland I M 220617(externe link).