Hoe moet ethanol (in een mengsel of op zichzelf) ingedeeld worden?

De indeling in Bijlage VI van de CLP is wettelijk bindend bij het in de handel brengen van stoffen en mengsels in Europa. Een leverancier moet een stof indelen en etiketteren voor de gevaarcategorieën die in Bijlage VI van de CLP voor de betreffende stof staan. Voor gevaarcategorieën die voor de stof niet in de Bijlage VI van de CLP staan, moet de leverancier de stof zelf indelen (zelfclassificatie) op basis van alle beschikbare informatie. Dit betekent voor ethanol het volgende: in Bijlage VI van de CLP heeft ethanol een wettelijk bindende indeling als Flam. Liq. 2 (H225) en geen wettelijke bindende indeling voor de gevaarcategorie kankerverwekkend. De leverancier moet deze zelf indelen.

Bij deze indeling moet rekening gehouden worden met de opinies van SZW en de gezondheidsraad maar de uiteindelijke indeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de leverancier. Op het veiligheidsinformatieblad (VIB) moet de juiste etikettering staan op basis van de zelfclassificatie door de leverancier. De vermelding op de SZW-lijst moet zijn opgenomen in rubriek 15 van het VIB.

Voor meer informatie over waarom een stof door verschillende leveranciers ander kan worden ingedeeld, verwijzen we u naar hoofdstuk 1 in Tips voor gebruikers van chemische stoffen op de werkplek.