De indeling in Bijlage VI van de CLP-verordening is wettelijk bindend bij het in de handel brengen van stoffen en mengsels in Europa. Een leverancier moet een stof indelen en etiketteren conform de categorieën in Bijlage VI van de CLP. Voor categorieën die niet in Bijlage VI staan, is zelfclassificatie vereist. Voor ethanol betekent dit dat het volgens Bijlage VI als Flam. Liq. 2 (H225) geclassificeerd is, maar niet wettelijk gebonden is aan de categorie kankerverwekkend. De leverancier moet hierover een eigen indeling maken, rekening houdend met de adviezen van SZW en de Gezondheidsraad. De uiteindelijke indeling is de verantwoordelijkheid van de leverancier. De juiste etikettering op basis van zelfclassificatie moet op het VIB staan, inclusief een vermelding in rubriek 15 indien de stof op de SZW-lijst staat. Meer informatie over verschillende indelingen door leveranciers vindt u in hoofdstuk 1 van 'Tips voor gebruikers van chemische stoffen op de werkplek'.