Moet ik alle stoffen in voorwerpen melden bij het ECHA?

Nee, een producent of importeur moet alleen die stoffen melden bij ECHA die zeer zorgwekkend zijn en als gevolg daarvan op de kandidaatslijst voor autorisatie  zijn geplaatst. De meldingsplicht geldt als:

  • Het marktvolume van de stof meer dan 1 ton/jaar per importeur is en,
  • De concentratie van de stof in het voorwerp meer dan 0,1 gewichtsprocent (1 g stof/kg voorwerp) is. Het gaat hierbij om de hoeveelheid van de stof berekend per voorwerp waaruit een product is samengesteld. Bij een elektriciteitskabel zijn dit bijvoorbeeld de buitenmantel van kunststof, de binnenmantel van kunstof, de koperdraad en eventuele vulling tussen deze onderdelen. Per onderdeel – dat elk wordt gezien als voorwerp – moet bepaald worden of de grens van 0,1 gewichtsprocent wordt overschreden.

De meldingsplicht is op 1 juni 2011 ingegaan. Het bedrijf moet de stof melden binnen zes maanden nadat deze op de kandidaatlijst voor autorisatieplichtige stoffen staat.

Maar als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, dan hoeft de stof niet te worden gemeld:

  • De fabrikant/importeur kan blootstelling van mens of milieu aan de stof bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden -inclusief verwijdering - uitsluiten Dat betekent dat kan worden aangetoond dat tijdens de volledige levensyclus van het voorwerp en in het afvalstadium er geen blootstelling aan de stof plaatsvindt
  • Het gebruik van de stof in het voorwerp is al door een ander bedrijf geregistreerd.
  • De voorwerpen zijn alleen vervaardigd en/of ingevoerd door de fabrikant/importeur, voordat de stof op de kandidaatslijst met stoffen voor autorisatie werd opgenomen.