Ja, volgens REACH artikel 36 (1) dient elke fabrikant, importeur, downstreamgebruiker of distributeur alle benodigde informatie om aan zijn verplichtingen te voldoen te verzamelen en ten minste tien jaar te bewaren na de laatste vervaardiging, import, levering of gebruik van de stof of het mengsel. Deze informatie moet, (in acht nemend de titels II en VI), op verzoek onverwijld verstrekt of beschikbaar gesteld worden aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar hij gevestigd is of aan het Agentschap (ECHA).