Polymeren zijn momenteel vrijgesteld van de registratie- en beoordelingsplicht onder REACH, vanwege het grote aantal polymeerregistraties en het beperkte risico van de meeste polymeren. Echter, polymeren kunnen onder de autorisatieplicht vallen en er kunnen beperkingen worden opgelegd voor hun gebruik en het in de handel brengen ervan. Monomeren en andere stoffen in polymeren, zoals verontreinigingen en stabilisatoren, zijn niet vrijgesteld van de registratieplicht. De fabrikant of importeur van een polymeer moet een registratie indienen voor de monomeren en eventuele andere stoffen in het polymeer, als aan de voorwaarden uit REACH, artikel 6 (3) is voldaan:

  • Het polymeer bevat minimaal 2 gewichtsprocent (g/g) van die monomeren of andere stoffen in de vorm van monomeereenheden en chemisch gebonden stoffen.

  • De totale hoeveelheid van die monomeren of andere stoffen bedraagt 1 ton of meer per jaar. 

Voor deze monomeren is de volledige registratieplicht van toepassing. Op monomeren die als locatie gebonden geïsoleerde tussenproducten of als vervoerde geïsoleerde tussenproducten worden gebruikt, is de beperkte registratie van tussenproducten conform REACH, artikel 17 en 18 echter niet van toepassing. Fabrikanten of importeurs van monomeren dienen deze stoffen te registreren volgens de reguliere registratievereisten vastgelegd in artikel 6 van de REACH Verordening.