Wat is een downstreamgebruiker binnen REACH?

Een downstreamgebruiker is elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een mengsel, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten.
Het gaat dus om alle bedrijven en personen die beroepsmatig chemicaliën gebruiken, ongeacht de hoeveelheid en ongeacht of het gaat om gevaarlijke chemicaliën of niet. Dat betekent dat iedereen die beroepsmatig bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, verf of olie, gebruikt een downstream gebruiker is.

Binnen REACH worden formuleerders (bedrijven die mengsel maken) en producenten van voorwerpen ook als Downstreamgebruikers gezien

Met de Navigator op de website van ECHA kan een bedrijf precies achterhalen welke rol(len) zij vervult binnen REACHEr is ook een speciale pagina voor Downstream gebruikers op deze website met meer informatie over hun rol en verplichtingen.