Volgens REACH artikel 31 (5) moet het VIB in een officiële taal van de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht , worden verstrekt, tenzij de betreffende lidstaat anders bepaalt. Houd er rekening mee dat een vrijstelling in de lidstaat van vervaardiging niet automatisch geldt in andere lidstaten. Ook als een lidstaat een uitzondering toestaat, kan het nuttig zijn om het VIB in de taal van dat land te leveren. In sommige lidstaten met meerdere officiële talen is het vereist dat het VIB in al deze talen wordt geleverd.

Zie ook: languages required for labels and safety data sheets