donderdag 20 april 2023

Er zijn nieuwe gevarenklassen aan de CLP verordening toegevoegd in Bijlage 1. Dit betreft:

- hormoonontregelend voor de mens
- hormoonontregelend voor het milieu
- persistente, bioaccumulerende en giftig of zeer persistente, zeer bioaccumulerende eigenschappen (PBT en zPzB)
- persistente , mobiele en toxische of zeer persistente, zeer mobiele eigenschappen (PMT en zPzM).

De Nederlandse wettekst is nog niet gecorrigeerd. Daarom is de Engelse wettekst leidend. De richtsnoeren zijn nog in ontwikkeling en worden begin 2024 verwacht. De bijbehorende verplichting geldt vanaf mei 2025. We komen binnenkort met meer informatie. Heeft u vragen? Daarvoor kunt u terecht bij onze helpdesk.