Uw actiepunten

U moet de chemische stof registreren bij ECHA. U registreert o.a. de naam, uw jaarlijkse hoeveelheid, de samenstelling en gegevens over mogelijke risico’s bij verschillende soorten gebruik. En ook: maatregelen om die risico’s te beperken

Stappenplan

Het Veiligheidsinformatieblad (VIB) geeft informatie over de risico’s van een stof. En over passende veiligheidsmaatregelen. In het chemisch veiligheidsrapport (CSR) beschrijft u alle situaties waarin de stof gebruikt kan worden, met blootstellingsscenario’s (als nodig).

Stappenplan

Het etiket moet voldoende informatie geven aan gebruikers. Op het etiket komen dan ook o.a. de gevarenpictogrammen, informatie over de risico’s en veiligheidsinstructies. De verpakking moet voldoen aan de voorschriften, zodat de gevaarlijke stof niet per ongeluk vrijkomt.

Stappenplan

Check of uw stof voorkomt op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst. In dat geval mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan