Uw actiepunten

U moet de chemische stof registreren bij ECHA. U registreert o.a. de naam, uw jaarlijkse hoeveelheid, de samenstelling en gegevens over mogelijke risico’s bij verschillende soorten gebruik. En ook: maatregelen om die risico’s te beperken.

Stappenplan

In het chemisch veiligheidsrapport (CSR) beschrijft u o.a. alle situaties waarin deze stof gebruikt kan worden. Zo nodig ook: de blootstellingsscenario’s voor die situaties. En de veiligheidsmaatregelen die daarbij horen.

Stappenplan

Check of uw stof voorkomt op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst. In dat geval mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan