Uw actiepunten

U moet de chemische stof registreren bij ECHA. U registreert o.a. de naam, uw jaarlijkse hoeveelheid, de samenstelling en gegevens over mogelijke risico’s bij verschillende soorten gebruik. Gaat het om een mengsel? Doe dan de check voor elke stof in het mengsel apart.

Stappenplan

Het Veiligheidsinformatieblad (VIB) geeft informatie over de risico’s van een stof. En over passende veiligheidsmaatregelen. In het chemisch veiligheidsrapport (CSR) beschrijft u alle situaties waarin de stof gebruikt kan worden, met blootstellingsscenario’s (als nodig).

Stappenplan

Het etiket moet voldoende informatie geven aan gebruikers. Op het etiket komen dan ook o.a. de gevarenpictogrammen, informatie over de risico’s en veiligheidsinstructies. De verpakking moet voldoen aan de voorschriften, zodat gevaarlijke stoffen niet per ongeluk vrijkomen.

Stappenplan

U meldt de samenstelling en de eigenschappen van gevaarlijke mengsels bij ECHA. Met hulp van die informatie kunnen hulpverleners adequaat ingrijpen bij acute vergiftigingen. Uw informatie is alleen toegankelijk voor hulpverleners.

Hulpmiddelen
Website  van het Poison Centres

Stappenplan

Staat uw stof op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst? Dan mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden. Dit geldt ook voor mengsels waarin een stof zit die op één van de lijsten staat.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan