Uw actiepunten

U moet de chemische stof registreren bij ECHA. U registreert o.a. de naam, uw jaarlijkse hoeveelheid, de samenstelling en gegevens over mogelijke risico’s bij verschillende soorten gebruik. Gaat het om een mengsel? Doe dan de check voor elke stof in het mengsel apart.

Stappenplan

In het chemisch veiligheidsrapport (CSR) beschrijft u o.a. alle situaties waarin deze stof gebruikt kan worden. Zo nodig ook: de blootstellingsscenario’s voor die situaties. En de veiligheidsmaatregelen die daarbij horen.

Stappenplan

Staat uw stof op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst? Dan mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden. Dit geldt ook voor mengsels waarin een stof zit die op één van de lijsten staat.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen

Stappenplan