ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) is de uitvoeringsorganisatie van de Europese Commissie, gevestigd in Helsinki. Taken van ECHA omvatten:

  • Onderzoeken of registraties volledig zijn.

  • Beoordelen van dossiers op juistheid.

  • Opstellen van criteria voor risicobeoordeling van stoffen in samenwerking met lidstaten.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, waaronder Bureau REACH in Nederland, voeren stoffenbeoordelingen uit. Lidstaten kunnen voorstellen indienen bij ECHA over het leveren van aanvullende informatie of het opleggen van beperkingen, waarna de Europese Commissie een definitief besluit neemt. De lidstaten zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor de naleving. In Nederland gebeurd dit door aparte agentschappen waaronder de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).