REACH en CLP Helpdesk

Wat doet Bureau REACH?

Europese unie

REACH en CLP zijn de twee belangrijkste wetten over veilig gebruik van chemische stoffen in Europa.  In Nederland voert Bureau REACH veel taken uit voor REACH en CLP.

Bureau REACH voert deze taken uit namens de Ministeries van IenW, VWS en SZW. Bureau REACH maakt en beoordeelt dossiers over stoffen. Bureau REACH  praat mee in Europa over de uitvoering van deze complexe regels, en over hoe hierin verbeteringen kunnen worden aangebracht. Daarnaast beantwoordt Bureau REACH vragen van bedrijven over de verschillende regels op het gebied van REACH en CLP.

Plaats Bureau REACH

Bureau REACH is geïnstalleerd bij het RIVM. Bureau REACH is een onderdeel van het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP) van het RIVM. Bureau REACH is onafhankelijk, de medewerkers voeren hun taken uit zonder daarin gestuurd te worden door de industrie. De verantwoordelijke departementen stellen de kaders en randvoorwaarden voor het werk van Bureau REACH. Bureau REACH dient namens Nederland dossiers in en geeft namens Nederland commentaar op dossiers van andere lidstaten. Bureau REACH heeft ook een taak als kritische partner van ECHA en andere lidstaten in de implementatie van REACH en CLP in Europa.

Het RIVM faciliteert Bureau REACH door wetenschappelijke kennis beschikbaar te stellen. Door haar positionering binnen het RIVM is Bureau REACH ook op de hoogte van ontwikkelingen op andere terreinen dan REACH en CLP. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de activiteiten van de OECD en zaken die op het grensvlak liggen van REACH en CLP met andere wetten en regels voor chemische stoffen.

Doel Bureau REACH

Het hoofddoel van Bureau REACH is het veilig gebruik van chemische stoffen in Nederland en Europa te realiseren. Daarbij komt veiligheid van mens en milieu op de eerste plaats. Daarnaast zijn een ‘level playing’ field voor bedrijven, het verminderen van dierproeven en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten. Om haar hoofddoel te verwezenlijken, heeft Bureau REACH de volgende subdoelen geformuleerd:

  • Het opstellen van adequate risicomanagement maatregelen.
  • Het verbeteren van de informatievoorziening over chemische stoffen, zodat alle informatie beschikbaar komt die nodig is om het veilig gebruik van stoffen met REACH en CLP te kunnen reguleren.
  • Het verbeteren van processen (inclusief de afstemming tussen processen), zodat de instrumenten die REACH en CLP bieden om veilig gebruik van stoffen te reguleren op een efficiënte en effectieve manier worden ingezet.

Tot slot heeft Bureau REACH voor zichzelf de ambitie geformuleerd om binnen Europa ‘frontrunner’ te zijn. Bureau REACH vindt  het belangrijk om in te zetten op die zaken waarmee precedenten kunnen worden neergezet en om piketpaaltjes te slaan om richting te geven aan de uitvoering van deze complexe regelgeving zodat REACH en CLP succesvol worden geïmplementeerd.

Wat doet Bureau REACH in de praktijk?

Hieronder staat kort samengevat wat Bureau REACH in de praktijk doet:

  • Uitvoering van de REACH en CLP Helpdesk
  • Dossierevaluaties (voor compliance checks en testvoorstellen).
  • Stofevaluaties om aanvullende informatie op te vragen over stoffen
  • Opstellen van dossiers voor Risicobeheersmaatregelen, zoals classificatie, restrictie en identificatie van zeer ernstige zorgstoffen.
  • Kennisontwikkeling : discussies over en ontwikkeling van methoden om de eigenschappen en mogelijke risico’s van stoffen beter te kunnen beoordelen.
  • Actief in discussies over de raakvlakken van REACH en CLP met andere beleidsvelden (zoals het arbobeleid, het beleid rond circulaire economie en het nationale stoffenbeleid).
  • Bureau REACH vertegenwoordigt de verschillende betrokken ministeries bij ECHA, OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), VN (Verenigde Naties) en andere internationale organisaties