REACH en CLP Helpdesk

Wat doet Bureau REACH?

 1.      Veilig gebruik van chemische stoffen

Bureau REACH levert sinds 2007 een bijdrage aan veilig gebruik van chemische stoffen in Nederland en Europa. De veiligheid van consument, werker en milieu staat daarbij voorop. Daarnaast zijn een ‘level playing field’ voor bedrijven, het verminderen van dierproeven en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten.  

De basis voor Bureau REACH ligt in Europa. REACH en CLP zijn de twee belangrijkste wetten over veilig gebruik van chemische stoffen in Europa.  Bij de Nederlandse uitvoering daarvan speelt Bureau REACH een centrale rol, in opdracht van de Ministeries van IenW, VWS en SZW. Bureau REACH maakt en beoordeelt dossiers over stoffen. Bureau REACH  praat mee in Europa over de uitvoering van deze complexe regels, en over hoe hierin verbeteringen kunnen worden aangebracht. Daarnaast beantwoordt Bureau REACH vragen van bedrijven over de verschillende regels op het gebied van REACH en CLP. Bureau REACH dient namens Nederland dossiers in en geeft commentaar op dossiers van andere lidstaten. Bureau REACH heeft ook een taak als kritische partner van ECHA en andere lidstaten bij de Europese implementatie van REACH en CLP.

2.      Onafhankelijk

Bureau REACH is ondergebracht bij het RIVM via het Besluit Instelling Bureau REACH[1]. Bureau REACH is een onderdeel van het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP) van het RIVM. Bureau REACH is onafhankelijk, de medewerkers voeren hun taken uit zonder daarin gestuurd te worden door de industrie. De kaders en randvoorwaarden worden door de verantwoordelijke departementen gesteld.

Bureau REACH is onafhankelijk, maar werkt wel samen met het RIVM. Het RIVM faciliteert Bureau REACH door wetenschappelijke kennis beschikbaar te stellen. Door zijn positionering binnen het RIVM is Bureau REACH ook op de hoogte van ontwikkelingen op andere terreinen dan REACH en CLP. Denk  bijvoorbeeld aan de activiteiten van de OECD en zaken die op het grensvlak liggen van REACH en CLP met andere wetten en regels voor chemische stoffen.

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0021645/2008-06-01

3.      Doel en activiteiten
Veilig gebruik van chemische stoffen is het hoofddoel van Bureau REACH. Om dat doel te bereiken onderneemt het bureau de volgende activiteiten:

 

 1. Het verbeteren van de informatievoorziening, zodat die informatie beschikbaar komt die nodig is om het veilig gebruik van stoffen met REACH en CLP te kunnen reguleren.
 2. Het verbeteren van processen (inclusief de afstemming tussen processen), zodat de instrumenten die REACH en CLP bieden om veilig gebruik van stoffen te reguleren op een efficiënte en effectieve manier worden ingezet.
 3. Het opstellen van adequate risicomanagement maatregelen.

In aanvulling hierop heeft  Bureau REACH de ambitie  om  koploper te zijn binnen Europa. Bureau REACH vindt  het belangrijk in te zetten op zaken die als precedent kunnen werken. Zo slaan we piketpaaltjes om richting te geven aan de uitvoering van deze complexe regelgeving van REACH en CLP.  

4.      De praktijk

In de dagelijkse praktijk werkt Bureau REACH aan:

 • Uitvoering van de REACH en CLP Helpdesk
 • Dossierevaluaties (voor compliance checks en testvoorstellen).
 • Stofevaluaties om aanvullende informatie op te vragen over stoffen
 • Opstellen van dossiers voor risicobeheersing, zoals classificatie, restrictie en identificatie van zeer ernstige zorgstoffen.
 • Kennisontwikkeling: discussies over en ontwikkeling van methoden om  eigenschappen en risico’s van stoffen beter te kunnen beoordelen.
 • Discussies over de raakvlakken van REACH en CLP met andere beleidsvelden (zoals het arbobeleid, het beleid rond circulaire economie en het nationale stoffenbeleid).
 • Vertegenwoordiger van ministeries bij ECHA, OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), VN (Verenigde Naties) en andere internationale organisaties